Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   การประชุมต่างๆ
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ดู : 1) 14 พ.ค. 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (ดู : 5) 14 พ.ค. 2564
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แล้ววันนี้ (ดู : 0) 14 พ.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีกักตัว 14 วัน (ดู : 4) 13 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงาในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีผลบังคับใช้ 12 -31พฤษภาคม 2564 (ดู : 69) 12 พ.ค. 2564
ป่วยโควิดรักษาฟรี รัฐพร้อมดูแล (ดู : 2) 11 พ.ค. 2564
ไม่มองข้าม 5 จุด...หยุด COVID-19 (ดู : 9) 9 พ.ค. 2564
กินผักผลไม้แบบไหนปลอดภัย COVID-19 (ดู : 35) 9 พ.ค. 2564
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12) 5 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ดู : 68) 5 พ.ค. 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการรวมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2 (ดู : 4) 30 เม.ย. 2564
ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 7) 28 เม.ย. 2564
ผู้เดินทางเข้าจังหวัดพังงา มาจากพื้นที่สีแดง ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือมีประวัติการตรวจโควิดเป็นลบ (ดู : 21) 24 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 8) (ดู : 27) 22 เม.ย. 2564
ประกาศข้อปฏิบัติเพื่อเป็นกันอันตรายแนวสายไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ (ดู : 61) 21 เม.ย. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.โคกเจริญ ตามแบบการประเมินของ ปปช. (ดู : 7) 21 เม.ย. 2564
ขอเชิญใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 5) 21 เม.ย. 2564
คำขวัญจิตอาสาพระราชทาน (ดู : 6) 21 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 7) (ดู : 4) 20 เม.ย. 2564
ประกาศงดจัดโครงการทักษะฟุตบอล ประจำปี 2564 (ดู : 6) 19 เม.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 17) 11 เม.ย. 2564
ประกาศยกเลิกการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์และงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุประจำปี 2564 (ดู : 121) 11 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 4) 5 เม.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 30) 1 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6) (ดู : 15) 1 เม.ย. 2564
โหลดแอพ "พ้นภัย" แจ้งเหตุ แจ้งภัย แจ้งไว ช่วยทัน (ดู : 17) 1 เม.ย. 2564
ประกาศองบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 7) 30 มี.ค. 2564
หลักเกณฑ์ประกันรายได้เกษตกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 (ดู : 54) 26 มี.ค. 2564
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ (ดู : 6) 26 มี.ค. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า (ดู : 7) 12 มี.ค. 2564
ประกาศแต่งตั้งประชาคมตำบลโคกเจริญ (ดู : 9) 5 มี.ค. 2564
เตือนห้ามแลกเงิน – ขายสิทธิ์ “เราชนะ” เข้าข่ายผิดฐาน “ฉ้อโกง” (ดู : 6) 5 มี.ค. 2564
เตือนร้านธงฟ้า! หากกระทำผิดถูกออกจากโครงการ (ดู : 7) 5 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) (ดู : 7) 4 มี.ค. 2564
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 7) 18 ก.พ. 2564
สคบ.สั่งงดให้บริการฆ่าเชื้อโรคด้วยอุปกรณ์ที่มีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว (ดู : 8) 15 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ดู : 7) 15 ก.พ. 2564
ประกาศ ขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2564 (ดู : 133) 1 ก.พ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 23) 1 ก.พ. 2564
ปภ.ชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ (ดู : 14) 1 ก.พ. 2564
กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 16) 1 ก.พ. 2564
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 55) 22 ม.ค. 2564
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 58) 22 ม.ค. 2564
งดเผา ลดควัน ลดเสี่ยงไฟป่าและหมอกควัน (ดู : 50) 18 ม.ค. 2564
ข่าวเตือนภัยทางการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดู : 41) 18 ม.ค. 2564
ข่าวเตือนภัยทางการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ดู : 20) 18 ม.ค. 2564
ใครมีิสิทธิ์..ตรวจโควิดฟรี อ่านตรงนี้มีคำตอบ (ดู : 20) 17 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ2564 (ดู : 24) 15 ม.ค. 2564
5 วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5 (ดู : 17) 14 ม.ค. 2564
ชวนโหลดแอพหมอชนะร่วมกันพิชิต COVID-19 (ดู : 22) 14 ม.ค. 2564
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) (ดู : 28) 6 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินอบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 83) 5 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา 1/2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 14) (ดู : 77) 3 ม.ค. 2564
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 16 โดยมี 8 มาตรการควบคุมโควิด 19 เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. (ดู : 28) 3 ม.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ฉบับที่ 12 (ดู : 29) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 41) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ดู : 32) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (ดู : 34) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศอัตราภาษีป้ายใหม่ (ดู : 30) 16 ธ.ค. 2563
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 (ดู : 5) 15 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs