Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   การประชุมต่างๆ
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 132) 8 ต.ค. 2564
ประกาศรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ดู : 47) 8 ต.ค. 2564
การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.โคกเจริญ (ดู : 13) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.โคกเจริญ (ดู : 9) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 75) 3 ต.ค. 2564
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 5) 30 ก.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (ดู : 12) 29 ก.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 14) 21 ก.ย. 2564
กำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 12) 21 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 19) (ดู : 14) 16 ก.ย. 2564
แผนงานการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายก อบต. 2564 (ดู : 15) 16 ก.ย. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด.ในสังกัด อบต.โคกเจริญ 16 -30 กันยายน 2564 (ดู : 18) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 11) 15 ก.ย. 2564
การตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอมกรีต (ดู : 6) 14 ก.ย. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจ้างงาน(ว่างงาน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ครั้งที่ 1 (ดู : 105) 13 ก.ย. 2564
ประกาศแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกเจริญ (ดู : 3) 10 ก.ย. 2564
ประกาศแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ (ดู : 15) 10 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 18) (ดู : 10) 9 ก.ย. 2564
ประกาศแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านตลึ่งชัน (ดู : 3) 8 ก.ย. 2564
ประกาศแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน (ดู : 17) 8 ก.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 17) (ดู : 15) 1 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โคกเจริญ 1-15 กันยายน 2564 (ดู : 60) 1 ก.ย. 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 9) 31 ส.ค. 2564
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 12) 30 ส.ค. 2564
ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจ้างงาน (ว่างงาน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 256) 26 ส.ค. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 14) 23 ส.ค. 2564
กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 12) 23 ส.ค. 2564
แจ้งปิดการเรียนการสอน ศพด.ในสังกัด อบต.โคกเจริญ 17-31 สิงหาคม 2564 (ดู : 21) 17 ส.ค. 2564
การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2564 (ดู : 18) 13 ส.ค. 2564
จดหมายข่าว (ดู : 13) 13 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ให้มาชำระค่าน้ำ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ดู : 9) 13 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 16) (ดู : 13) 13 ส.ค. 2564
ประกาศการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.โคกเจริญ ประจำปี พ.ศ.25654 (ดู : 9) 13 ส.ค. 2564
การทิ้งหน้ากากอนามัยและชุดตรวจโควิดที่ใช้แล้ว (ดู : 17) 13 ส.ค. 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (ดู : 8) 13 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 15) (ดู : 10) 9 ส.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 7) 5 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 10) 5 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 10) 5 ส.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 14) (ดู : 13) 2 ส.ค. 2564
ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 21) 30 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 13) (ดู : 13) 29 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การแแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 6) (ดู : 25) 22 ก.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 9) 15 ก.ค. 2564
ประกาศการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ (ดู : 25) 15 ก.ค. 2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 (ดู : 21) 15 ก.ค. 2564
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 23) 8 ก.ค. 2564
ประกา่ศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2564 (ดู : 16) 8 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 12) (ดู : 20) 7 ก.ค. 2564
ประกาศรับรองรายงานการปะชุมสภา อบต.โคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 15) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การแแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 4) (ดู : 23) 28 มิ.ย. 2564
ค่าปรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่มาชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ดู : 26) 25 มิ.ย. 2564
ค่าปรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่มาชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ดู : 15) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 10 และ 11) (ดู : 14) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 15) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 22) 21 มิ.ย. 2564
ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (ดู : 71) 2 มิ.ย. 2564
แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือน กรณีผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง (ดู : 73) 2 มิ.ย. 2564
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 19) 1 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 26) 1 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs