Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานประชุมสภา อบต.
   รายงานการบริหารบุคคล
   การประชุมต่างๆ
   ติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   แผนที่ดาวเทียม
   การลดขั้นตอนฯ
   สายตรง อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   e-service
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศอบต.โคกเจริญ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 2) 2 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (คลายล็อก ระยะ 5) ตาม พรก.ฉุกเฉินในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 (ดู : 0) 1 ก.ค. 2563
ประกาศคำสั่งจังหวัดพังงา (ฉบับที่ 5) เรื่อง สั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 2) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผลการประเมินตนเองในการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต. พ.ศ.2563 (ดู : 59) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 13) (ดู : 1) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 20) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 2) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศแผนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โคกเจริญ ในสถานการณ์ COVID-19 (ดู : 6) 23 มิ.ย. 2563
การเปิดการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ดู : 10) 22 มิ.ย. 2563
การเปิดการเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีการศึก (ดู : 6) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศการขอรับการสนับสนุนการสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี (ดู : 6) 21 มิ.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 4) 18 มิ.ย. 2563
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 5) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12) (ดู : 5) 9 มิ.ย. 2563
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 4) 6 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 12) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 20) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (ดู : 20) 14 พ.ค. 2563
ประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีความต้องการด้านการจ้างงาน (ดู : 17) 13 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้ที่ต้องกักตนเองเพื่อสังเกตุอาการ ณ ที่พักอาศัย ครบ 14 วัน และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ (ดู : 17) 8 พ.ค. 2563
ประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีความต้องการด้านการจ้างงาน (ดู : 24) 5 พ.ค. 2563
เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะเปิดกิจการ/สถานประกอบการ เพื่อป้องกันระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ดู : 16) 5 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 11) (ดู : 13) 1 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 10) (ดู : 17) 29 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 9) (ดู : 15) 27 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 23) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ดู : 19) 22 เม.ย. 2563
ประกาศรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าคลังอาหารประจำหมู่บ้าน/ชุมชน มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในสถานการณ์ COVID-19 (ดู : 108) 22 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 28) 20 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 8) (ดู : 20) 16 เม.ย. 2563
เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ (ดู : 22) 9 เม.ย. 2563
ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการใน อบต.โคกเจริญ (ดู : 16) 8 เม.ย. 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 22) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 21) 2 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 7) (ดู : 23) 1 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 7) (ดู : 17) 1 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 6) (ดู : 20) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การปิดและงดใช้บริการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวงชั่วคราว (ดู : 23) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ (ดู : 32) 20 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 5) (ดู : 24) 11 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 4) (ดู : 24) 9 มี.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) (ดู : 23) 4 มี.ค. 2563
การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 25) 28 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 30) 28 ก.พ. 2563
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) (ดู : 23) 28 ก.พ. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 29) 20 ก.พ. 2563
กำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 29) 20 ก.พ. 2563
แนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม (ดู : 100) 20 ก.พ. 2563
ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 29) 18 ก.พ. 2563
ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 61) 13 ก.พ. 2563
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กรณีการรวมตัวของคนหมู่มาก (ดู : 28) 13 ก.พ. 2563
ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งในเขต อบต.โคกเจริญ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563 ไปยื่นแบบแสดงรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 28) 11 ก.พ. 2563
การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (ดู : 30) 3 ก.พ. 2563
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 29) 3 ก.พ. 2563
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 32) 3 ก.พ. 2563
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕63 (ดู : 28) 29 ม.ค. 2563
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕63 (ดู : 44) 29 ม.ค. 2563
ประกาศ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 33) 27 ม.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 35) 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สัมยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 30) 23 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs