Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ข้อมูลผู้บริหาร
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานประชุมสภา อบต.
   รายงานการบริหารบุคคล
   การประชุมต่างๆ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   แผนที่ดาวเทียม
   การลดขั้นตอนฯ
   สายตรง อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   e-service
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ขุดลอก 525 ตร.ม. ดินขุดไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า 1 ชุด ตามแบบมาตรฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 3) 15 ม.ค. 2564
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 4) 15 ม.ค. 2564
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 2) 14 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20) 30 ธ.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้านตื่นวัด หมู่ที่ ๓ บ้านตีนวัด ตำบลโคกจริญ พื้นที่ขุดลอก ๕๒๕ ตร.ม. ดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก เมตร ก่อสร้างอาคารน้ำเข้า ๑ ขุด ตามแบบมาตฐานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 8) 25 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24-004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด,หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ตำบลทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 15 ธ.ค. 2563
เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 16) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมดินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 15) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลสงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลสงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 15) 27 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝายบางหิน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ต.โคกเจริญ งานดินขุดยาก 975 ลูกบาศก์เมตร งานเรียงหินใหญ่ ขนาด 0.15-0.30 เมตร จำนวน 140 ลูกบาศก์เมตร งานถมดินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 245 ลูกบาศก์เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 12 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 12 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลสงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายโคกโหนด-นาต้นกุล หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลสงท้องถิ่น พง.ถ.24008 สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ ต.โคกเจริญ กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร อบต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 11 พ.ย. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 17) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 19) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 24) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมบางเหรียงใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 16) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 15) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 14) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 16) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 16) 26 ต.ค. 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 23) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ ๕ ประกอบด้วย ปรับปรุงสริมผิวทางพารแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้า เหล็กอาบสักะ องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๑ แห่ง (ดู : 24) 21 ก.ย. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ,หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร (ดู : 32) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 37) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 37) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 47) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 37) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวยพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 41) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 40) 24 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ (ดู : 40) 16 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 40) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด , หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางหว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 66) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52) 28 เม.ย. 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 58) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วยปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แฟ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจิญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 61) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจิญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 57) 25 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาม 40 เมตร มีพื้นสนาม มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาม 40 เมตร มีพื้นสนาม มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 62) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน ม.5 จำนวน 1 บ่อ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 19 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 68) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน ม.5 จำนวน 1 บ่อ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 2 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 70) 3 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 5 (ดู : 69) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 97) 22 ม.ค. 2563
การตรวจรับงานจ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 (ดู : 72) 9 ม.ค. 2563
การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมา ขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ (ดู : 77) 7 ม.ค. 2563
ประกาศ เรือง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ดู : 70) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ฏสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 69) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 81) 24 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs