Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานประชุมสภา อบต.
   รายงานการบริหารบุคคล
   การประชุมต่างๆ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   แผนที่ดาวเทียม
   การลดขั้นตอนฯ
   สายตรง อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   e-service
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด ,หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร (ดู : 5) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 5) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 6) 11 ส.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 16) 30 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 11) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวยพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 12) 29 ก.ค. 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำพรุเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 11) 24 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ (ดู : 12) 16 ก.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง (ดู : 15) 10 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด, หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางกว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 43) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 35) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด , หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ยาว 750 เมตร ผิวทางหว้าง 5 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 27) 28 เม.ย. 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 33) 21 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอหล่งท่องเที่ยวสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5 ประกอบด้วยปรับปรุงเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาด 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีพื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แฟ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 36) 8 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจิญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 37) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจิญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 35) 25 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ ตำบลโคกเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 41) 25 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาม 40 เมตร มีพื้นสนาม มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 42) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาม 40 เมตร มีพื้นสนาม มีส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน ม.5 จำนวน 1 บ่อ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 19 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 38) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านลาน ม.5 จำนวน 1 บ่อ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 2 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (ดู : 46) 3 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 5 (ดู : 46) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 73) 22 ม.ค. 2563
การตรวจรับงานจ้างโคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3 (ดู : 48) 9 ม.ค. 2563
การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมา ขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ (ดู : 51) 7 ม.ค. 2563
ประกาศ เรือง การตรวจรับงานจ้างเหมาขุดลอกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ดู : 45) 7 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ฏสายนิมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 47) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายหนู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 53) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุสาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 56) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 55) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรารถนา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 101) 24 ธ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายหนู หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ (ดู : 45) 24 ธ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุสาน หมู่ที่ 6 ต.โคกเจริญ (ดู : 47) 24 ธ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ หมู่ที่ 4 ต.โคกเจริญ (ดู : 47) 24 ธ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรารถนา หมู่ที่ 2 ต.โคกเจริญ (ดู : 44) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่องการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติบึงนบหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 42) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 60) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านตลิ่งชัน - ฝายคลองลำไทรมาส หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 48) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศ การตรวจรับงานจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 49) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทรมาส และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวันโคกสวย ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 10 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 47) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายและเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 49) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด 2 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทัปปุด จังหวัดพังงา (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลานใน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ดู : 43) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต องค์การริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ดู : 44) ธ.ค.
ประกาศเรื่องกาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายจีบ หมู่ที่ 2 (ดู : 50) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรานก หมู่ที่6 (ดู : 48) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิมิตร หมู่ที่ 7 (ดู : 47) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาเอียด หมู่ที่ 8 (ดู : 47) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย 62 (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายงาผลโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs