Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   แผนป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานประชุมสภา อบต.
   รายงานการบริหารบุคคล
   การประชุมต่างๆ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนการชำระภาษี
   แผนที่ดาวเทียม
   การลดขั้นตอนฯ
   สายตรง อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   e-service
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (คลายล็อก ระยะ 5) ตาม พรก.ฉุกเฉินในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 8 คน
ประกาศวันที่  1 กรกฎาคม 2563

ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (คลายล็อก ระยะ 5)

ข้อ 1 การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ใช้อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องจัดให้มีความพร้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 2 การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ
การแข่งขันกีฬา และการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงมหรสพ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ
-สถานที่กิจการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้ผ่อนคลาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดกิจกรรม สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาแต่ไม่เกิน 22.00 น.
ร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์มาร์เก็ต เปิดตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้น ๆ
2. สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ กำหนดเปิดจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สามารถเปิดให้บริการหลังเวลา 24.00 น. ได้แต่งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต เปิดดำเนินการโดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ
4. สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด โรงน้ำชา เปิดดำเนินการได้ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่น ๆ ลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

ข้อ 3 การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา
ให้ผู้ปกครองที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้สอดคล้องกับมาตรการ หรือตามองค์กรปกครองทางศาสนา

ข้อ 4 การขนส่งสาธารณะ
หน่วยงานรับผิดชอบกำกับ ดูแล และตรวจสอบการขนส่งสาธารณะทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน ที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 5 การผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดนได้ตามความจำเป็น

ข้อ 6 มาตรการป้องกันโรค
จัดสถานที่ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด ให้มีมาตรการป้องกัน ดังนี้
1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
2 ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
3 เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนมิให้แออัด
4 มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์
5 เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส และมีระบบแอปพลิเคชั่นติดตามตัว

ข้อ 7 รักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค จัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ราชการกำหนด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ดำเนินการตามมาตรการที่ราชการกำหนดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจให้สั่งเปิดได้

ข้อ 8 การประสานงาน
กรณีมีปัญหาให้ประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs