Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม" "สาธารณูปโภคครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ด้วยการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
   กองทุน สปสช.
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การประชุมต่างๆ
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 19 คน
ประกาศวันที่  10 มกราคม 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ [ขนาดไฟล์ : 122.47 KB.]
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs