Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"  
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงาน
   สำนักงาน
   การประเมิน LPA
   การประเมิน ITA
   วารสาร
   ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
   อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ
   ธนาคารน้ำใต้ดิน
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการดำเนินงานการคลัง
   การบริหารทรัพยากรบุคคล
   การป้องกันการทุจริต
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติ เรื่องอื่นๆ
   ศูนยปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการดำเนินงาน
รายงาน
   รายงานงบการเงิน
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการบริหารบุคคล
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการป้องกันทุจริต
   รายงานผล กองทุน สปสช.
   รายงานประชุมสภา อบต.
   การประชุมต่างๆ
   การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการประชาชน
   การชำระภาษี
   ขั้นตอนติดต่อรับบริการ
   สายตรง นายก อบต.โคกเจริญ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   กฎหมายน่ารู้
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
   ความพึงพอใจในการให้บริการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ (ทั่วไป)
   ร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน
   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
   e-service บริการออนไลน์
   รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
   E-book หนังสือออนไลน์
   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   กีฬาและนันทนาการ
   การเลือกตั้งท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   พนักงานส่วนตำบล
    - สำนักปลัด
    - กองคลัง
    - กองช่าง
    - กองการศึกษาฯ
    - กองสาธารณสุขฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 36 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 24 สิงหาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :
วันที่ 24 สิงหาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.โคกเจริญ ดำเนินโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน "กิจกรรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือนและขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีลดความเสี่ยง COVID-19 โดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ เป็นประธานในพิธเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายวิชัย พืชชน เลขานุการนายกฯ , น.ส.นิตยา สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและหลักปฏิบัติในการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ COVID-19 ในสถานการณ์ปัจจุบัน การคัดแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อจากครัวเรือน และสร้างแกนนำเพื่อปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและแนะนำผู้อื่นในชุมชนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรตีจาก นายกิตติพงษ์ สงวนพงษ์ ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ และ น.ส.มลิสา หยังหลัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ
ทั้งนี้ อบต.โคกเจริญ ดำเนินโครงการภายใต้แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามคำสั่งจังหวัดพังงาและมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
20/9 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268
E-mail Address : khokjaroen@hotmail.com
Copyright © 2019. www.khokjaroen.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs