ภาพกิจกรรม
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2564
771
30 พฤศจิกายน 542

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
อบต.โคกเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิถี 5ส. ณ วัดโคกสวย ต.โคกเจริญ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงาน อบต.โคกเจริญ อสม.ตำบลโคกเจริญ และเหล่าจิตอาสาตำบลโคกเจริญ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณลานวัด