- กองคลัง
 • นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น

  นวก.การเงินเเละบัญชีชำนาญการ รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวอรุณโรจน์ ชิณวงค์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • - อยู่ระหว่างขอใช้บัญชี -

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางอุมาพร ส่องแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวหทัยชนก แช่ทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวเสาวณีย์ คงยศ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้