- สำนักปลัด
 • นางสาวนิตยา สุดชู

  ปลัด อบต.

  โทร. 095-2686660

 • นางสาวนิตยา สุดชู

  ปลัด อบต.โคกเจริญ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 095-2686660

 • นางสาวมณีรินทร์ ซอและ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  โทร.062-4520522

 • -อยู่ระหว่างการขอใช้บัญชี-

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธนสิทธิ์ จงหวัง

  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

  โทร.061-1929388

 • นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว

  นิติกรปฏิบัติการ

  โทร.087-4745038

 • นางสาวสรสรัญรัชฎ์ เที่ยงตรง

  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

  โทร.087-6238445

 • นางสาววรรณเพ็ญ แก้วเจริญ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  โทร.099-4856467

 • นางสาวอารีพร ทองเจิม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  โทร.090-8656860

 • นางวันทนา ประกอบสิน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร.093-5748155

 • นางสาวภัศรา บุญส่งดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  โทร.098-0147991

 • นายยงยุทธ ภู่ทอง

  พนักงานขับรถยนต์

  โทร. 091-8264059

 • นายศุภชัย ผสมทรัพย์

  เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (รถบรรทุกน้ำ)

  โทร.063-1486591

 • นางพิสมัย กาพันธ์ดุง

  แม่บ้าน

  โทร.080-8838267