ภาพกิจกรรม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

105

6 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

59

19 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

39

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

47

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ

โครงการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ

50

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ

ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ

53

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสวย

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสวย

40

8 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับนายอำเภอทับปุด จ่าเอกแก้ว  คงวงศ์

ต้อนรับนายอำเภอทับปุด จ่าเอกแก้ว คงวงศ์

54

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมให้ความรู้วิธีการเอาตัวรอดเกี่ยวกับสถานการณ์กราดยิงแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน

อบรมให้ความรู้วิธีการเอาตัวรอดเกี่ยวกับสถานการณ์กราดยิงแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน

50

3 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

45

2 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

90

1 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้

ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้

51

31 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

60

30 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย

37

28 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

77

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

58

21 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

40

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน

140

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข

798

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุน

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุน

78

13 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...