ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ‏

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ‏

339

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ สร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น

โครงการ สร้างเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ โรงเรียนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น

329

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

325

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมสมโภชพ่อท่านรักษ์

กิจกรรมสมโภชพ่อท่านรักษ์

331

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

339

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

343

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

324

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.โคกเจริญ

กิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.โคกเจริญ

332

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทัองถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

โครงการทัองถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

329

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ

โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ

313

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอาชีพเพ็นท์ผ้าปะเต๊ะกลุ่มผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอาชีพเพ็นท์ผ้าปะเต๊ะกลุ่มผู้สูงอายุ

331

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพระเยี่ยมโยม

โครงการพระเยี่ยมโยม

344

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการทำดีถวายพ่อร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่9ธันวา59

โครงการทำดีถวายพ่อร่วมต่อต้านการทุจริต วันที่9ธันวา59

340

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

317

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก11มค6

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก11มค6

344

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการห่มรักอุ่นใจ..มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ9มค.60

โครงการห่มรักอุ่นใจ..มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้สูงอายุ9มค.60

324

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร(50วัน)และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญสมวาร(50วัน)และจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

333

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

323

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาฟุตบอล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

320

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีทับปุด และส่งเสริมการท่องเที่ยว “งาน ๑๒ ทศวรรษแห่งความภักดี ๑๒๐ ปี เมืองทับปุด”

โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีทับปุด และส่งเสริมการท่องเที่ยว “งาน ๑๒ ทศวรรษแห่งความภักดี ๑๒๐ ปี เมืองทับปุด”

325

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...