ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพชุมชนสู่คนอาสา

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สุขภาพชุมชนสู่คนอาสา

227

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกเจริญ

กิจกรรมโครงการสุขภาพดีชีวีปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกเจริญ

249

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมโครงการสีสันทัศนศิลป์

กิจกรรมโครงการสีสันทัศนศิลป์

242

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน

สรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนให้แก่ประชาชน

244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำบึงนบหลวง

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปรับปรุงแหล่งน้ำบึงนบหลวง

253

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ลงภาพกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

ลงภาพกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

294

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

301

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

270

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.โคกเจริญ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชนตำบลโคกเจริญ

อบต.โคกเจริญ ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชนตำบลโคกเจริญ

302

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
1-2 กันยายน 2561 โครงการสีสันทัศนศิลป์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดโคกสวย

1-2 กันยายน 2561 โครงการสีสันทัศนศิลป์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดโคกสวย

298

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
๑๒ สิงหา มหาราชินี  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทับปุด

๑๒ สิงหา มหาราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลทับปุด

274

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
18 สิงหาคม 2561  โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านสวนพล

18 สิงหาคม 2561 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านสวนพล

276

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
19 สิงหาคม 2561โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านสวนพลู หมู่ที่ 8

19 สิงหาคม 2561โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ บ้านสวนพลู หมู่ที่ 8

275

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
20-21 สิงหาคม 2561 โครงการ "พระเยี่ยมโยม ประจำปี 2561" โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

20-21 สิงหาคม 2561 โครงการ "พระเยี่ยมโยม ประจำปี 2561" โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

272

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
27-29 สิงหาคม 2561 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561  อบต.โคกเจริญ ร่วมกับ อบต.มะรุ่ย

27-29 สิงหาคม 2561 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 อบต.โคกเจริญ ร่วมกับ อบต.มะรุ่ย

330

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
31 สิงหาคม 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการและองค์เครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ

31 สิงหาคม 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการและองค์เครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ

282

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์คัดแยกขยะ "มาแยกขยะกันนะครับ"

รณรงค์คัดแยกขยะ "มาแยกขยะกันนะครับ"

342

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2561

จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม 2561

285

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ

365

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2565

3

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...