ภาพกิจกรรม
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2557‏

โครงการ อบต.สัญจร ประจำปี 2557‏

238

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557‏

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557‏

239

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557‏

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557‏

250

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2557‏

โครงการแห่เทียนพรรษา ปี 2557‏

244

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ วันแม่แห่งชาติ ปี 57‏

โครงการ วันแม่แห่งชาติ ปี 57‏

259

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)‏

ครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่)‏

238

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาองค์กรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557

โครงการพัฒนาองค์กรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปี 2557

243

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

235

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557‏

ภาพกิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2557‏

237

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

รูปภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

245

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า‏

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า‏

234

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมรณรงค์เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง‏

กิจกรรมรณรงค์เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง‏

232

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กรรมโครงการD.A.R.E‏

กรรมโครงการD.A.R.E‏

236

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ อบต.สัญจร‏

โครงการ อบต.สัญจร‏

268

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข‏

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข‏

238

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร‏

ภาพกิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร‏

253

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ปี 2558‏

ภาพกิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ปี 2558‏

233

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ครงการรณรงค์เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง"ประตูสู่พังงา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระเทพฯ‏

ครงการรณรงค์เพื่อความสวยงามของบ้านเมือง"ประตูสู่พังงา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระเทพฯ‏

235

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรครบวงจรฯ‏

ภาพกิจกรรมโครงการเกษตรครบวงจรฯ‏

234

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ‏

กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ‏

235

30 พฤศจิกายน 542
อ่านเพิ่มเติม...