ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

กิจกรรม 5ส. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

136

2 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

194

1 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้

ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้

127

31 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ

150

30 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย

125

28 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

763

14 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25

9 ธันวาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

151

21 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565

124

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลโคกเจริญ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เน

824

17 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข

1487

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุน

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.4.0) ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดย กองทุน

758

13 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน

839

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2565

วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2565

858

13 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพงานพิธีสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี 2565

ประมวลภาพงานพิธีสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี 2565

838

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

โครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

796

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 (อบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอนและวันตรุษอีดิลฟิตรี) ให้ มัสยิดตลิ่งชัน และมัสยิดสาลาฮุดดีน

มอบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 (อบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอนและวันตรุษอีดิลฟิตรี) ให้ มัสยิดตลิ่งชัน และมัสยิดสาลาฮุดดีน

843

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

826

31 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

572

9 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องคฺ์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องคฺ์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปี 2564

762

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...