ภาพกิจกรรม
ประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้
125
31 มกราคม 2566

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวอรุณโรจน์ ชิณวงค์ เจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และเงินกู้ ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา