สภา อบต.
 • นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์

  ประธานสภา อบต. โคกเจริญ

 • นายสมศักดิ์ คงแก้ว

  รองประธานสภา อบต.โคกเจริญ

 • นางสาวนิตยา สุดชู

  เลขานุการสภา อบต. โคกเจริญ

 • นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 • นายอุดม บุญมา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

 • นายประยูร เทพณรงค์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

 • นายสุรินทร์ จิตรสมุทร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

 • นางพรทิพย์ ปั้นทอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

 • นายโรจนศักดิ์ บุญไทย

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8