สภา อบต.
 • นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์

  ประธานสภา อบต. โคกเจริญ

  โทร.098-7383954

 • นายสมศักดิ์ คงแก้ว

  รองประธานสภา อบต.โคกเจริญ

  โทร.086-2717823

 • นางสาวนิตยา สุดชู

  เลขานุการสภา อบต. โคกเจริญ

  โทร.081-9686237

 • นายวิระศักดิ์ ประกอบสิน

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

  โทร.093-6678058

 • นายอุดม บุญมา

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

  โทร.087-8951042

 • นายประยูร เทพณรงค์

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

  โทร.093-6531776

 • นายสุรินทร์ จิตรสมุทร

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

  โทร.096-8499057

 • นางพรทิพย์ ปั้นทอง

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

  โทร.088-7523251

 • นายโรจนศักดิ์ บุญไทย

  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

  โทร.098-1780649