- กองสาธารณสุขฯ
 • นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • -รอรับโอน-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 • นายครอบ ใจดี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายประพันธ์ บุตรเลี่ยม

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวินิช หินน้อย

  คนงานประจำรถบรรทุกขยะ