ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ
776
30 มกราคม 2566

📣วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ นายวิชัย  พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นางสาวนิตยา  สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ และนางสาวศิรายุ  ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โตรมาสที่1 ประจำปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565) โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ 
 
#งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
#กองสาธารณสุขฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ