ภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน

โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน

157

21 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2565

วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุไทย ประจำปี 2565

170

13 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพงานพิธีสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี 2565

ประมวลภาพงานพิธีสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวย ประจำปี 2565

146

12 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

โครงการ วัด ประชา รัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส

107

11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 (อบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอนและวันตรุษอีดิลฟิตรี) ให้ มัสยิดตลิ่งชัน และมัสยิดสาลาฮุดดีน

มอบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 (อบรมจริยธรรมเดือนรอมฎอนและวันตรุษอีดิลฟิตรี) ให้ มัสยิดตลิ่งชัน และมัสยิดสาลาฮุดดีน

148

1 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

136

31 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

36

9 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องคฺ์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องคฺ์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปี 2564

82

9 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน

322

24 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายประชาชน...สู้ภัย COVID-19

ปลูกฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายประชาชน...สู้ภัย COVID-19

340

4 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2564

โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี 2564

206

29 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

โครงการจัดงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

109

22 กรกฎาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้สูงอายุดีเด่น และผู้สูงอายุคู่แก้วคู่ขวัญในตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2564

มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้สูงอายุดีเด่น และผู้สูงอายุคู่แก้วคู่ขวัญในตำบลโคกเจริญ ประจำปี 2564

121

30 มิถุนายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านสวนพลู

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านสวนพลู

286

25 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

182

25 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่3

โครงการขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่3

160

20 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสียงเพลงสร้างสุข นันทนาการ ผสมผสานรำวงย้อนยุค บาสโลป คีตกะลา ตาราง 9 ช่องประกอบลีลา

โครงการเสียงเพลงสร้างสุข นันทนาการ ผสมผสานรำวงย้อนยุค บาสโลป คีตกะลา ตาราง 9 ช่องประกอบลีลา

195

19 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก สวนป่าชุมชนสำนักสงฆ์ทุ่งต่อเรือ โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ)

สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก สวนป่าชุมชนสำนักสงฆ์ทุ่งต่อเรือ โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.อบต.โคกเจริญ)

178

16 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

โครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

173

1 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส​ คนไทยมีความสุข​

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส​ คนไทยมีความสุข​

211

27 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...