ภาพกิจกรรม
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น.
สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา
ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 


#สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.00 น. สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพังงา ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลโคกเจริญ โดยมี นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกรปฎิบัติการ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

496

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น.
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


#สำนักปลัด
#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣วันที่ 28 กันยายน 2566📣📣เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ครั้งที่1/2566 พร้อมด้วย คณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เพื่อพิจารณา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ -ทบทวนข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เเละเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง #สำนักปลัด #ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

494

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566
 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง 
อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566📣📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต. นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสั้น นวก.ก่ารเงินเเละบัญชี นางสาวเสาวณีย์ เครือยศ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ในการนี้ อบต.โคกเจริญขอประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิคดีแม็พ ลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างวันที่ 28 กันยายน -10 ตุลาคม 2566 หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองคลัง อบต.โคกเจริญ โทร 076410268

561

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
#กองการศึกษา
#งานประชาสัมพันธ์

📣📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย พืชชน รองนายกอบต. นายทนงศักดิ์ ชุ่มจิตต์ ประธานสภาฯ นางสาวนิตยา สุดชู ปลัดอบต. นางสาวเปรมวดี บัวเนี้ยว นิติปฏิบัติการ นางสาวภัศรา บุญส่งดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ในฐานะคณะกรรม การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้ารตลิ่งชัน เเละ โรงเรียนวัดโคกสวย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน #กองการศึกษา #งานประชาสัมพันธ์

463

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣
จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง
จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา
 หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣ประชาสัมพันธ์ 📣📣 จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ขณะที่ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาด ผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย ระวังอันตราย จากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโซกแรงบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา หากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสามารถประสานงานมายัง อบต.โคกเจริญ 076-410268 ได้ทันที #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

461

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ#กองการศึกษาฯ
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣วันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.📣 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.โคกเจริญ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชันร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ "ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ของศูนย์พัฒนาด็กเล็กในสังกัดอบต.โคกเจริญและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ #กองการศึกษาฯ #งานประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

455

27 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566"
📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣
นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง
- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
ญัตติเสนอใหม่
-พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ...........
-พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
-พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566
และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566" 📣วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.📣 นายทนงศักดิ์ ชุมจิตต์ ประธานสภา อบต.โคกเจริญ เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เรื่อง - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ญัตติเสนอใหม่ -พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก มูลฝอย พ.ศ. ........... -พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 -พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนประชาคมในตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

566

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣วันที่ 26 กันยายน 25666📣📣
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ รองนายก อบต. นางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ บ้านตลิ่งชัน ประธานชมรมผู้สูอายุ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอทับปุด สมาชิก อบต.1-8 ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในการทบทวนปัญหาสาธารณสุข เสนอเเผนงานดำเนินการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรจุโครงการเข้าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ 

#งานประชาสัมพันธ์

📣📣วันที่ 26 กันยายน 25666📣📣 นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มอบหมายให้ รองนายก อบต. นางสาวศิรายุ ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เเละเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะกรรมการกองทุนฯ ผอ.รพ.สต.โคกเจริญ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ บ้านตลิ่งชัน ประธานชมรมผู้สูอายุ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอทับปุด สมาชิก อบต.1-8 ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมในการทบทวนปัญหาสาธารณสุข เสนอเเผนงานดำเนินการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรจุโครงการเข้าแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเจริญ #งานประชาสัมพันธ์

160

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
📣📣 วันที่ 26 กันยายน 2566 📣📣
ไซเบอร์วัคซีน
รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โกวิท คงหนู เเละตำรวจในทีมงาน สถานีตำรวจภูธรทับปุด ได้เข้ามา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไซเบอร์วัคซีน เเละมีการตอบเเเบบสอบถาม กรณีหลอกลวงทางโทรศัพท์และโลกโซเซียล ให้แก่ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกอบต.โคกเจริญ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สอบต. ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน
 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ความรู้ คำเเนะนำ มาด้วยโอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ

#งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

📣📣 วันที่ 26 กันยายน 2566 📣📣 ไซเบอร์วัคซีน รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.โกวิท คงหนู เเละตำรวจในทีมงาน สถานีตำรวจภูธรทับปุด ได้เข้ามา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับไซเบอร์วัคซีน เเละมีการตอบเเเบบสอบถาม กรณีหลอกลวงทางโทรศัพท์และโลกโซเซียล ให้แก่ นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกอบต.โคกเจริญ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก สอบต. ข้าราชการ พนักงาน ทุกท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ขอขอบคุณที่เข้ามาให้ความรู้ คำเเนะนำ มาด้วยโอกาสนี้ ขอบคุณค่ะ #งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

126

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖” เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (๒๖ มิถุนายน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทับปุด

โครงการ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖” เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (๒๖ มิถุนายน) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลทับปุด

15

26 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ติดตามและสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ และถนนหินคลุกสายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ

ติดตามและสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทรัพย์ทวี หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ และถนนหินคลุกสายหัวควน-โรงรม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ

16

23 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์

801

6 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย

159

19 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

139

18 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

140

15 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ

โครงการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ

144

14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ

ประชุมคณะกรรมการแม่บ้านตำบลโคกเจริญ

138

9 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสวย

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดโคกสวย

134

8 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับนายอำเภอทับปุด จ่าเอกแก้ว คงวงศ์

ต้อนรับนายอำเภอทับปุด จ่าเอกแก้ว คงวงศ์

137

6 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบรมให้ความรู้วิธีการเอาตัวรอดเกี่ยวกับสถานการณ์กราดยิงแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน

อบรมให้ความรู้วิธีการเอาตัวรอดเกี่ยวกับสถานการณ์กราดยิงแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน

130

3 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...