ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย
160
19 มีนาคม 2566

📣📣📣วันที่ 19 มีนาคม 2566📣📣📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ  ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกเจริญ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ รู้จักวิธีการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน โดยมี เยาวชน และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโคกเจริญเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมกระทะทอง กอล์ฟ & สปา ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 
#ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ
#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ