ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างพลังครอบครัว ล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย
60
19 มีนาคม 2566

📣📣📣วันที่ 19 มีนาคม 2566📣📣📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกเจริญ นำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ  ปลัด อบต. ข้าราชการ และพนักงาน อบต.โคกเจริญ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างพลังครอบครัวล้อมรั้วปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด แก้วิกฤตสังคมไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เพื่อให้เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ รู้จักวิธีการปฏิเสธ หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน โดยมี เยาวชน และผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลโคกเจริญเข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมกระทะทอง กอล์ฟ & สปา ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 
#ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโคกเจริญ
#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img