ภาพกิจกรรม
โครงการ เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ (พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ
138
14 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.📣
 
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ "ประธานในพิธีเปิด" พร้อมคณะผู้บริหาร นายทนงศักดิ์  ชุ่มจิตต์ ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา นางสาวนิตยา  สุดชู ปลัด อบต.โคกเจริญ  นางสาวสรสรัญรัชฎ์  เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นางสาวอารีพร  ทองเจิม ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และนางสาวศิรายุ  ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมโครงการ "เยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ" 
(พระเยี่ยมโยม โต๊ะอิหม่ามเยี่ยมญาติ) ตำบลโคกเจริญ โดยมี เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเจริญ ให้ความรูเรื่อง "การดูแลสุขภาพแก่คนพิการและผู้ดูแล" ให้กับ อสม.ตำบลโคกเจริญ 
ณ รพ.สต.โคกเจริญ หมู่ที่8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 
#งานพัฒนาชุมชน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ