ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
132
15 มีนาคม 2566

📣วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.📣
 
นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ มอบหมายให้ นายวิชัย  พืชชน รองนายก อบต.โคกเจริญ นางสาวนิตยา  สุดชู ปลัด อบต. นางสาวเพ็ญมาศ  เครือจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวเปรมวดี  บัวเนี้ยว นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่สุ่มตรวจการดำเนินการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดอบต.โคกเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ตามแผนดำเนินการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ
 
#กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ