ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
169
1 กุมภาพันธ์ 2566

📣วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น.📣
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญนำโดย นายไพโรจน์  ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในหัวข้อการประชุม คือ
 
1.นำเสนอการปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์
2.นำเสนอการเร่งรัดงานต่างๆในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
3.นำเสนอ การประหยัดพลังงาน
4.ระเบียบการขอใช้ต่างในสำนักงาน
5.ขบวนการเร่งรัดจัดเก็บ ขยะ น้ำประปา และภาษีต่างๆ
6.ระบบแผนที่ภาษี
7.มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ผู้บริหารเน้นย้ำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญอย่างเคร่งครัด
 
⏩และเพื่อติดตามงานที่มอบหมาย ติดตามงานเร่งด่วน ติดตามงานประจำของ อบต. และร่วมเสนอแนวคิดการบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากการบริการประชาชน และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ