ภาพกิจกรรม
นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข
1482
16 สิงหาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ พร้อมทีมบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ปีงบประมาณ 2565 โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับปุดมาให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ปลัด อบต.โคกเจริญ ประธานสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ