ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565
41
9 กันยายน 2565

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img