ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
30 พฤศจิกายน 544

0


ประวัติ

ตำบลโคกเจริญ  อยู่ในส่วนหนึ่งของจังหวัดพังงา โดยตั้งอยู่ในอำเภอทับปุด มีอาณาเขตทิศเหนือ  จรดตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด ทิศใต้ จรดตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  ส่วนของทิศตะวันออก จรดอำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่และทิศตะวันตก จรดตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด
         
         
เดิมนั้นผู้คนโบร่ำโบราณจะรู้จัก "โคกเจริญ" ในนามของ "ตำบลโคกสวย" โดยได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่เมื่อปี  พ.ศ.2440  ในขณะเดียวกันยังได้มีการจัดตั้งที่ว่าการอำเภอทับปุด
          
         
สำหรับที่มาของคำว่า "โคกสวย" หรือ "โคกซวย" เป็นชื่อเรียกต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ซึ่งเป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นเป็นไม้เนื้อแข็งชาวบ้านเรียก "ไม้สวย" หรือ "ไม้ซวย"ที่ขึ้นอยู่บนเนิน หรือภาษาถิ่นเรียกว่า "โคก" ในเวลาต่อมามีการสร้างวัด เรียกว่า "โคกสวย" หรือ "โคกซวย" และเมื่อ พ.ศ.2495 ทางตำบลเห็นว่าตำบลโคกสวยนั้น ภาษาถิ่นออกเสียงเพี้ยนเป็น "ซวย" ซึ่งภาษาจีนเป็นคำที่ไม่สิริมงคล  แปลว่าไม่ดี  จึงได้มีการขอเปลี่ยนชื่อจากตำบลโคกสวย เป็นตำบลโคกเจริญ  มาจนถึงกระทั่งทุกวันนี้

          ตำบลโคกเจริญ  มีพื้นที่ทั้งหมด 36.238 ตารางกิโลเมตร โดยได้ทำการปกครองแยกออกเป็น 8 หมู่ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ หมู่ที่1 บ้านหัวนอนวัด  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ  หมู่ที่ 5 บ้านลาน  หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน  หมู่ที่บ้านหัวสะพาน  หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู  จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,692 คน เป็นชาย 1,859 เป็นหญิง 1,833 และจำนวนหลังคาเรือน 1,231 หลังคาเรือน
         
         
สภาพทางภูมิศาสตร์ของโคกเจริญนั้น  มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา  ดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับการปลูกยางพารามีคลองธรรมชาติที่สำคัญไหลผ่านอันได้แก่  คลองมะรุ่ย  และคลองต่อน้ำชลประทาน คือ  คลองไทรมาศ
          
          
สำหรับสภาพทางเศรษฐกิจ  ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  โดยมีอาชีพหลัก  คือ  การทำสวนยางพารา ส่วนอาชีพรอง  คือ  การทำสวนผลไม้  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์และทำการค้าขาย  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัฒนา  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต  กลุ่มขายยางแผ่น  กลุ่มอาชีพเพาะปลูก  และกลุ่มเลี้ยงสัตว์  อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อผลิตดอกไม้จากใบยางพารา  รวมกลุ่มเพื่อทำขนม  และทำไข่เค็ม  ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นถือเป็นการใช้เวลาว่างจากงานประจำ  เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว
          
         
การทำงานจากการรวมกลุ่มนั้น  ถือเป็นการสร้างความสามัคคีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้น  เนื่องจากการรวมกลุ่มจะเป็นการรวบรวมคนจากภายในหมู่บ้าน  และคิดค้นสิ่งที่อยากจะทำเพื่อเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว  บางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จและสามารถยึดเป็นอาชีพ  ทำติดต่อกันเป็นเวลานาน  ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จ  ยังคงทดลองและหาวิธีต่อไป
          
         
หากจะพูดถึงความเป็นอยู่ของคนโคกเจริญนั้น  การดำรงชีวิตของทุกคนนั้นมีความเหมือนกัน  แต่แตกต่างกันในเรื่องของศาสนา  เนื่องจากมีทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม  ถึงแม้จะมีความต่างกันในเรื่องของศาสนาแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาขึ้น  เนื่องจากความเป็นจริงแล้วทุกคนอาศัยอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย  มีความรักหยิบยื่นให้แก่กันเสมือนญาติพี่น้อง  ไม่มีคดีอาชญากรรม  มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน