นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
1. ด้านการพัฒนาการศึกษา
2. ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
3. ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการเกษตรและองค์กรต่าง ๆ
6. ด้านการท่องเที่ยว
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
9. ด้านการเมืองการบริหาร

 

คู่มือการปฏิบัติงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


การบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 61-63

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ฉบับที่ 2 2562

ประกาศหลักเกณฑ์โอนย้ายเลื่อนขั้นเงินเดือน แก้ไข ฉบับที่ 2 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้ง พ.ศ.2561

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร 61-63

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ต.ค.61

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเม.ย62

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต.ค.61

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เม.ย.62

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2561

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ-2561

การมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
30 พฤศจิกายน 542

0


เอกสารแนบ