ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา
10 เมษายน 2563

1418


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศที่แนบมาด้วย