ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย)
22 ธันวาคม 2563

842


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) ได้ที่นี่