ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
30 พฤศจิกายน 542

297


ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

-----------------------------------------------------------------------

 

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

                    บัดนี้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔  ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ในคราวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่  ๑๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    เรียบร้อยแล้ว

         

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๐   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

มีเอกสารแนบประกาศ

ประกาศรับรองรายงานการประชุม-17-2-57.pdf