ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
30 พฤศจิกายน 542

270


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗

_____________________________________

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง ๑ อัตรา  ตามประกาศฉบับลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๗  โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ ไปแล้วนั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครในเบื้องต้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้

 

                   ก)   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

                          ปรากฏตามเอกสารผนวก  ก     แนบท้ายประกาศนี้

                  

ข)   ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ

                          ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศนี้