ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ อบต.โคกเจริญ
5 กรกฎาคม 2566

64


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.
 ณ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ