ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก (ห้องเรียนพ่อแม่)
30 สิงหาคม 2566

99


วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ (ประธานในพิธีเปิดโครงการ) พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวนิตยา สุดชู ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และนางสาวศิรายุ  ทัดแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาการสมวัยใส่ใจลูกรัก" โรงเรียนวัดโคกสวย (ห้องเรียนพ่อแม่) โดยมี ผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสวยเข้าร่วมโครงการ มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลทับปุดและสาธารณสุขอำเภอทับปุดมาให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสวย หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#กองสาธารณสุขฯ

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ