ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ภาคบ่าย)
20 กันยายน 2566

108


วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์การเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ

(ภาคบ่าย) โดย นายไพโรจน์ ช่วยชนะ นายก อบต.โคกเจริญ กล่าวเปิดการอบรมตามโครงการ

🙏และได้รับเกียรติจาก🙏

👨‍💼 นายแก้ว  คงวงศ์ นายอำเภอทับปุด บรรยายให้ความรู้และหลักปฏิบัติในหัวข้อ "การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อบต.โคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

#สำนักปลัด

#งานประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ