ข่าวประชาสัมพันธ์
"ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

274