ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไป เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
30 พฤศจิกายน 542

281


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

เรื่อง  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลทั่วไป

เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

_____________________________________

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา  ตามประกาศฉบับลงวันที่  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗  โดยได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  นั้น

                   บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ  ได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว        จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง  ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อภาคผนวก  ก  ผนวก  ข  แนบท้ายประกาศนี้

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศนี้